Qendra për shkarkime

Deklarata për ndryshim të furnizuesit (shkarko)
Autorizim (shkarko)
Kërkesë për regjistrim të pagesës ose kthim i mjeteve të paguara (shkarko)
Kërkesa për ndërprerjen e marrëveshjes për furnizim (shkarko)
Kërkesë për të ndryshuar furnizuesin (shkarko)

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk